• +233243022576 / MoMo : 0246006096

  • Box bp 178, Bohyen Kumasi, Ghana